Logo

Ochrana súkromia

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom - predávajúcim možno rozdeliť do nasledovných kategórií:

 • na účely plnenia kúpnej zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho. Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
 • po otvorení webových stránok spoločnosti www.designfabrics.sk, dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.
 • zasielanie Newslettra
 1. Plnenie kúpnej zmluvy

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Predmetom našej činnosti je predaj tovaru. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • telefónne číslo.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti alebo pošta. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované zo strany pošty alebo doručovacích spoločností.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu.

 1. Zobrazenie našej webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti RAMA Service s.r.o. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • názov a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

Zasielanie newslettra

Radi by sme Vám posielali aj informácie o aktuálnych produktoch, súťažiach, akciách (newsletter). Na to, aby sme Vám mohli posielať tieto informácie je nevyhnutné spracúvať  Vaše kontaktné osobné údaje – emailová adresa. Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia však nie je možné newsletter posielať.

 

Právnym základom tohto spracovania osobných údajov je Váš súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Súhlas môžete udeliť zakliknutím tlačítka“ súhlasím so zasielaním newslletra“ na našej webovej stránke. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním emailu na adresu: osobneudaje@designfabrics.sk.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu najviac 2 rokov alebo do odvolania súhlasu

Z odberu Newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvania osobných údajov, na čo máte aj vo vzťahu Newslettru právo. Po odhlásení z Newslettra a po namietnutí iného spracovania na účely vyššie uvedených marketingových aktivít Vám už nebudeme žiaden Newsletter ani iné marketingové informácie zasielať a prestaneme spracúvať, aj uchovávať, Vaše osobné údaje na tento účel.

 1. Zdieľanie osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, účtovné spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene predávajúceho ako prevádzkovateľa si môžete vyžiadať zaslaním požiadavky na emailovú adresu: osobneudaje@designfabrics.sk .

 

 1. Používanie súborov cookies 

Webové stránky www.modernpatchwork.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako zákazníci stránku používajú používajú, zdieľa prevádzkovateľ v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Používaním týchto webových stránok zákazník súhlasí s použitím súborov cookies. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookies.

 

5. Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

 

a)          Právo na prístup k údajom a právo na prenosnosť údajov:


prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

b)          Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia (čl 16 GDPR).

c)          Právo na výmaz osobných údajov:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané

zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;

spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

d)          Právo na obmedzenie spracúvania:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu (čl. 18 GDPR).

e)          Právo namietať:

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

f)           Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou RAMA Service, s.r.o., so sídlom Šteberlova 8, 902 01 Pezinok, IČO: 47 474 335, DIČ: 2023887481,

IČ DPH: SK2023887481, emailová adresa: osobneudaje@designfabrics.sk

 

Ochrana osobných údajov – aktualizované – 1.4.2022

Táto webová stránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Preferencie
Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.